Coach4you

helpt kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om succesvol door de brugklas te komen.

Wat is Coach4you?

Coach4you is een landelijk project van Gilde Nederland en werkt op meer dan 20 plaatsen met een lokale Coach4you. Stichting Coach4you draait geheel op subsidies. De coaches zijn gemotiveerde vrijwilligers. Voor meer informatie: www.coach4you.org Voor sommige kinderen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een pittige opgave. Voor deze kinderen bestaat “een steuntje in de rug” in de vorm van een persoonlijke coach van Coach4you. Coach4you is een preventief project om te zorgen dat er geen schooluitval ontstaat en dat een kind op het niveau van het schooladvies kan uitstromen in het voortgezet onderwijs. Deze vorm van begeleiding beoogt een kind een goede start te geven in het v.o. Uit ervaringen is gebleken dat kinderen door de positieve aandacht van een coach vaak succesvol de brugklas weten af te ronden en meer zelfvertrouwen krijgen waardoor hun kansen in het voortgezet onderwijs aanzienlijk toenemen. 

Voor wie is Coach4you?

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote overgang voor kinderen. Ze krijgen te maken met een ander schoolsysteem, een groter schoolgebouw, nieuwe klasgenoten en nieuwe leraren die regelmatig van lokaal wisselen. Ook voor ouders is deze overstap een grote verandering. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat niet alleen de ouders gemotiveerd zijn voor een coach maar vooral ook het kind zelf. Dan is een succesvol ondersteuningstraject mogelijk. 

Hoe werkt Coach4you?

Na aanmelding door basisschool of ouders neemt de coördinator contact op met de basisschool. In het intakegesprek van de coördinator met de leerkracht groep 8 probeert de coördinator een compleet beeld te krijgen van het aangemelde kind: Waar is het kind sterk in? Waar heeft het kind moeite mee? Wat heeft het kind nodig? Wat zijn kansen en bedreigingen? Wat is belangrijk voor de coach? Daarna gaat de coördinator naar huis en heeft een intakegesprek met de ouders en het kind. Ouders en kind kunnen aangeven wat ze verwachten dat moeilijk gaat worden in de brugklas en welke ondersteuning het kind nodig heeft. Op basis van het totaalbeeld gaat de coördinator op zoek naar een coach die het beste past bij de hulpvragen van het kind. Na akkoord van de beoogde coach wordt een matchingsgesprek geregeld. In dit gesprek leren de ouders en het kind de coach kennen, worden elkaars verwachtingen uitgesproken en wordt een contract getekend. Vanaf de zomervakantie bezoekt de coach elke schoolweek het kind voor een coaching-gesprek van 1 uur. De coaching vindt thuis plaats op een rustige plek. Een van de ouders is tijdens het coachen aanwezig waardoor de coach na afloop van het coachen een afrondend gesprek met ouders kan hebben. De coach maakt het kind wegwijs in het voortgezet onderwijs, helpt bij het leren plannen van huiswerk en het zoeken naar een goede manier om het huiswerk te leren. Verder werkt de coach aan de specifieke hulpvragen van het kind vanuit de intake en zaken waar het kind tegenaan loopt. Indien nodig zal de coach met de leerling op zoek gaan naar een leuke vrijetijdsbesteding want naast school zijn ontspanning en sociale contacten ook belangrijk.

De coach steunt het kind waar mogelijk. Het kind moet het wel zelf doen. Het is de bedoeling dat de ouders na afloop van het coachtraject de taken van de coach overnemen. Daarom is een van de ouders (op de achtergrond) bij het bezoek van de coach aanwezig. Het ondersteuningstraject wordt gevolgd door 2 evaluatiegesprekken. In januari en juni wordt een evaluatiegesprek gehouden met alle betrokken: het kind, de ouders, de coach en de coördinator. In dit gesprek wordt terug gekeken op de voorbije periode en de bereikte resultaten en worden doelen voor de komende periode afgesproken. In juni, aan het einde van het schooljaar, wordt gekeken wat er is bereikt en welke zaken nog aandacht verdienen. Vanuit dit gesprek kan de afspraak volgen dat het traject wordt verlengd tot december in de tweede brugklas. De ondersteuning door de coach duurt 12 tot 18 maanden.
Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat na afloop van het traject de kinderen meer geloof in eigen kunnen hebben, meer zelfvertrouwen en betere sociale- en schoolvaardigheden hebben ontwikkeld, meer tevreden zijn over het eigen leven en bij problemen beter gebruik kunnen maken van hun sociale netwerk. De motivatie van het kind is van groot belang voor het slagen van het coachtraject. 

Wie is de coach?

De coach is een gemotiveerde vrijwilliger die affiniteit heeft met kinderen in de puberteit en een goed denkniveau. Hij/zij is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en volgt een coachtraining. Coach4you Nieuwkoop zorgt voor begeleidingsmomenten in de loopt van het schooljaar. De coach wil graag het beste uit het kind halen. De resultaten van de coaching zijn tot nu toe goed: de meeste kinderen sluiten met succes het eerste brugjaar af.

De coach is geen hulpverlener. Bij de intake wordt bekeken of de problematiek en de hulpvragen niet te zwaar zijn voor een vrijwilliger. Als dat zo is dan wordt het advies gegeven om professionele hulp in te schakelen. 

Aanmelding

Tijdens het gesprek tussen de leerkracht groep 8 en de ouders over het schooladvies voor het voortgezet onderwijs kan besproken worden het belang van een persoonlijke coach in de brugperiode van het voortgezet onderwijs. Dit oudergesprek vindt plaats in januari/februari. De leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de school meldt de leerling aan bij Coach4you Nieuwkoop door een mail te sturen naar: coach4you@gildenieuwkoop.nl. De coördinator van Coach4you maakt een afspraak met de basisschool voor een intake-gesprek op school. Daarna gaat de coördinator naar het gezin voor een intakegesprek met de ouders en het kind. De procedure is gestart.

Coördinator Coach4you Nieuwkoop: Jan Damen
Bereikbaar: coach4you@gildenieuwkoop.nl en jan.damen@gildenieuwkoop.nl